Newman-breviárium PPEK szám: 219

John Henry Newman (1801-1890), az angol katolicizmus büszkesége, a XIX. század egyik legnagyobb vallásos gondolkodója. Atyja anglikán, anyjának ősei francia protestánsok, Oxfordban tanul, s anglikán pappá lesz. Az egyházatyák tanulmányozása után egyre fokozódó bizonyossággal jön rá az ősegyház és a mai katolikus egyház azonosságára, hogy az ősegyház nem az anglikán, hanem a római katolikus egyházzá fejlődött organikusan. 1845-ben katolicizált és egy évre rá pappá szentelték.
Hatalmas irodalmi művet hagyott hátra. Az általános ítélet szerint felülmúlhatatlan mint a kereszténység és a katolikus egyház apologétája. Az ész és hit harmóniájának eleven megtestesülése volt egy olyan korban, amikor ezek ellenmondása szinte dogmája volt a közvéleménynek. Newman minden írásáról el lehet mondani, hogy fennmarad, amíg csak tévely és igazság között fennáll a harc. Newman nyelve az angol nyelv fejlődésében Shakespeare óta a legmagasabb fokot jelenti, művei az angol irodalom remekművei közé tartoznak, s az angol szellemiség által a keresztény nyugatnak adott sok és nagy ember között senki sincs, aki nagyobb lenne nála.
A kötet természeténél fogva csak egészen csekély töredékét nyújtja annak, amit Newman az Istenben való hitről, Egyházáról: az Ószövetségről és újszövetségi beteljesülésről s a keresztény lelkületről írt. Célja az, hogy felrázza a tépelődő lelkeket, megindítsa őkét, nyissa meg a szívüket az isteni szó meghallására, hogy hagyják magukat vezettetni a szelíd fény, lelkiismeretük szava által az Isten színe elé, hogy felkeltse és erősítse szeretetünket anyaszentegyházunk iránt, gyermeki ragaszkodásunkat hozzá, hogy elősegítse kereszténységünk öntudatosodását és mélyítését, a gyakorlati keresztény élet, a keresztény lelkület kialakítását.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
newman01.hlp 497.842 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
newman01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
newman01.txt 698.270 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.