Irgalom!

Irgalmasság éve 2016

Irgalmasság éve 2016

Ádám és Éva szeretetben élik meg házas életük éveit. Advent előtti szent­gyó­násában Ádám azt az elégtételt kap­ta, hogy imában kérje Isten út­mu­ta­­tá­sát mivel készüljön a megváltó szü­le­tésnapjára. Mivel december 8-án kez­dő­dött az isteni irgalmasság szentéve, úgy érezte arra hívja meg Isten, hogy legyen ő is irgalmasabb a kör­nyeze­té­hez. Nem is kellett sokat várnia az al­ka­lomra: Éva minden reggel készített uzson­nát a lányának. Igyekezett nagy sze­retettel apró meglepetésekkel is ked­veskedni gyermeküknek.
A takarításnál vette észre Ádám, hogy Vali szobájában a szemetes igen­­csak tele van. Fogta hát és kivitte a kerti kukába. Ekkor vette észre döb­ben­ten, hogy egy érintetlen, alufóliába cso­ma­golt nagy szelet kenyér is bele­pottyant a kukába. Megismerte, hogy ezt az ő felesége készítette. Kihalászta hát a kukából, de látta, hogy már kő­ke­­mény. Mindenféle szidalmak, vádak sor­jáztak az agyában Vali lányát ille­tően. Hogy lehet valaki ilyen gonosz, hogy a szeretetből készített szendvicset ilyen pazarlóan kidobja, nem becsülve más fáradtságát. Gondolta, hogy majd az esti imánál jól felhánytorgatja neki ezt az esetet. Amint így tűnődött, ho­gyan büntesse meg lányát, eszébe jutott mit kapott elégtételül és mit határozott.
Nagy nehezen próbálta irgalmas szív­­vel Jézus szemével szemlélni a dol­got, ment­ségeket keresni lánya számára. Vé­gül úgy határozott, hogy csak lá­nyával ül le kettesben, ha hazajön és meg­kérdezi mi az oka annak, hogy ez tört­ént. Valika igencsak megszeppent, ami­kor édesapja felmutatta neki a ku­ká­ból kihalászott ennivalót. Szabadkozott, hogy annyi adventi meglepetést kapott az iskolában, hogy nem volt éhes és el is felejtkezett a szendvicsről. Mire ész­re­vette, napok múlva, már száraz, ehe­tet­len volt. Mélyen szánta-bánta, hogy így esett a dolog és ígérte, hogy nem fog ilyen máskor történni. Esti imádság alkalmával a lelkiismeret-vizs­gálatkor csillogó, hálás szemmel nézett édes­ap­já­ra, akiben megtapasztalhatta az irgal­mas Jézus szeretetét, hogy nem szé­gye­nítette meg mások előtt a hibája miatt.
I.É.