Krisztus gyöngédségéből átadni

Flór Ferenc Kórház

Flór Ferenc Kórház

Ferenc pápa december 14-én, biz­tatta híveit, hogy a körülöttünk lévő emberekkel úgy ünnepeljük karácsony ünnepét, mintha saját családtagjaink lennének. Arra kérte a keresztény em­be­reket, hogy mindennapi céljuk legyen: „Krisztus gyöngédségéből át­ad­ni egy kicsit azoknak, akik legin­kább rászorulnak arra.”
Ennek jegyében szerveztük meg az idei évben karácsonyi ünnepünket a kistarcsai Flór Ferenc Kórházban. A gödöllői Premontrei Szent Norbert Gim­názium 5.a osztálya készült egy kis népi hangulatú misztériumjáték­kal, amit a kórház három helyszínén adtak elő.
Erre a három helyszínre a kórház összes betegét és minden dolgozóját meg­hívtuk. Mielőtt az előadások el­kez­dődtek az önkéntesek és néhány kór­házi dolgozó, kiegészülve a Si­mán­dy József Általános Iskola tanulóival, akik angyalnak öltöztek, végig­lá­to­gatták a kórházat. A 860 ágyas kórház min­den betegéhez és szolgálatban lévő dolgozójához elvitték a hordoz­ha­tó betlehemekkel a Megváltó szüle­té­sének örömhírét és apró aján­dékokkal lepték meg őket.

Betlehemező premontreis diákok

Betlehemező premontreis diákok

A betegek és dolgozók könnyekig meghatódtak a gyermekek kedves­sé­gén amint angyalnak öltözve végig­jár­ták a kórtermeket, majd a misz­té­ri­um­­já­tékok ideje alatt együtt énekeltek or­vo­sok, ápolók, betegek, hozzátartozók a csengő gyermekhangokkal.
Ez a közös ünneplés azért jöhetett létre, mert az alább felsoroltak szeret­tek volna Krisztus gyöngédségéből át­ad­ni a rászoruló betegeknek:
• Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Vezetősége és dolgozói,
• Dr. Faragó Artúr, a Váci Egy­ház­me­gye kórházlelkésze,
• a Váci Egyházmegye Kórházlel­ké­szi Szolgálatának kistarcsai önkén­te­sei: Dolhai Jánosné, Kovács István­né, Sztana Katalin, Stefanidesz Lász­ló­né, Gergely Anna, Perjési Lajosné, Kar­ches Károlyné, Máté Andrásné, Krisztián Károlyné,
• a Premontrei Gimnázium 5.a osz­tályának 36 tanulója, Vassné, Szlo­vensz­ky Szilvia és Bálint Orsolya tanárnők vezetésével,
• Morzsányi Anna, Vinár Anna és Kovács Boglárka,
• a Simándy József Általános Is­ko­lá­ból: Edényi Petra, Edényi Nóra, Fü­löp Luca, Szoták Nikoletta és Jan­zsó Athina,
• Ulicsák Éva nyugdíjas főnővér, Székely Judit főnővér, Simó Erzsébet hi­giénikus ápoló, Ravasz Tünde szak­á­poló, Lauer Tamás akolitus.
Kívánjuk, hogy a jászolban fekvő kisded öröme és fénye úgy ragyogja be karácsonyi ünnepüket, mint aho­gyan ők bearanyozták a betegek és az ápolószemélyzet életét ezzel a szép ünneppel.
korhazlelkesz.hu
Kép: Lauer Tamás