Diakónus Kistarcsán

Simon G. Balázs diakónus

Simon G. Balázs diakónus

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót!
Simon Gáspár Balázs diakónus va­gyok, tisztelettel kérem a kedves Ol­va­­sót, hogy Balázs néven szíves­ked­jék majd megszólítani!
Felsőgödről származom a Jézus Szíve Plébániáról, ahonnan – Istennek legyen hála – sok pap származik. Egy­ház­községem élő közösségekkel ren­del­kezik, ha jól tudom jelenleg negy­ven csoport van a plébániai közös­ség­­ben, ha nem több. Sok évvel eze­lőtt testvéremmel együtt újból meg­ala­pí­tottuk a ministráns közösséget, amely azóta hála égnek sokadik veze­tőjük által él és jelen van az egyház­község életében állandó utánpótlásuk van folyamatosan bővülő létszámmal.
Családomat illetőleg mélyen vallá­sos katolikus nagycsaládból szárma­zom, szüleim nyugdíjas pedagógusok, mind a ketten reál tantárgyakat tanítot­tak (matematika/fizika). Szüleim sok éven át a Házas Hétvége Lelkiségi mozga­lom aktív vezetői voltak, így volt, hogy sok éven át Partium vi­dé­ké­re is, mint területi régiós felelősök elvitték a Házas Hétvégét megho­no­sí­ta­ni. Pár éve pedig a Mécs családkö­zös­ségben teljesítenek szolgálatot. Testvéreimet illetőleg öten vagyunk testvérek, ebből ketten már boldog csa­ládos életet élnek, ketten pedig még itthon élnek szüleimmel Gödön, mind a kettő már felnőtt korú.

Szentelés előtti pillanatok

Szentelés előtti pillanatok

Egyik fő foglalkozásom az egy­házzenei szolgálat. Sok éven át Gödön a gyermek, majd pedig a felnőtt ének­karban énekeltem. Természetesen a ministráns szolgálat sem maradt ki az életemből. Ebből érthető, hogy egyik végzettségem tekintve Egyházzenész Karnagy vagyok, és a liturgiáért, úgymond ha lehet ilyet írni „élek-ha­lok” azaz, fontos nekem a liturgia szép­sége, annak méltósággal való vég­zése, mind kántori, mind pedig a diakónusi szolgálatban, így érthető hogy eme szakirány is vonz a teo­ló­gián belül, mint Liturgika szaktárgy.
Tagja vagyok a Katolikus Kariz­matikus Lelkiségi mozgalom­nak. Eb­ből fakadóan, nagy találkozók vagy kisebb alkalmakkor imaszolgálatokat is végeztem az elmúlt évek alatt, ifjú­sá­gi táborokban vagy az országos ta­lál­kozók alkalmával stb. Nem ide­genek nekem a különböző Lelkiségi moz­galmak (Fokoláre, Házas Hétvé­ge, Mécs, stb..), és ha úgy látom, hogy értékes dolgokat tesznek az egyház megújulása érdekében, akkor nyitott szívvel fogok majd papként segítsé­gük­re lenni.
Nagy ifjúsági élet van az egy­ház­községemben, melynek aktív tagja voltam, és az egyházmegyei ifjúsági régiók táboraiban is részt vettem sokszor, mint kispap. Területileg az Észak-Duna Nagyboldogasszony Ifjú­sági Régióból származom és örömmel vettem, hogy most szeptember else­jével a Galgamenti Ifjúsági Régió tagjai közé fogok tartozni egy idegig.
Diakónusi jelmondatom: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás.” (Jn 6,68)

Simon G. Balázs diakónus