Trianon 95 éve

Trianoni határok

Trianoni határok

Tavaly szemet szúrt, hogy az Olvasó júniusi számában, egy árva sor sem em­lé­kezett meg Trianonról. Ebből kifo­lyó­lag kíváncsian vártam, a nemzeti ünne­pe­­inkkel azonos időben megjelenő szá­mokat, de sajnos csalódva lapoztam vé­gig az újságokat. Úgyhogy, most papírt és tollat vettem a kezembe, hogy kija­vít­sam eddigi figyelmetlenségünket!
Felmerülhet az a kérdés, hogy miért kell egy ilyen cikknek megjelennie eb­ben az újságban. Válaszom egyszerű. Egy egyházi közösségnek, nem csak a hit­életben, hanem a világi dolgokban is kö­zösséget kell vállalnia, hisz gondol­ko­dásunk alapja, irányítója ugyan az, Jézus Krisztus! Az előző rendszer diktatórikus berendezkedésének köszönhetően elég nagy homály, tabu fedi ezt a témát.
Trianon tényekben: 1920. június 4-én a francia Versailles-ban aláírt békediktátum gyökerében változtatta meg az akkori Európa arculatát.
Magyarországtól elcsatolták területének több mint 71 %-át, lakosságának 64%-át. A nyersanyagok döntő többsége „külföldre” került, míg a gyártókapacitásoknak egy nagyobb hányada a magyar határokon belül maradt. A történelmi Magyarország oly híres só-, arany- és ezüstbányáiból például egy sem, a vasúthálózatnak csak 38%-a maradt Magyarországon. Az ország közepe és a főváros környékén koncentrálódó feldolgozóipar nagy része a csonka hazában maradt, amit viszont nem tudott volna a gazdaság kihasználni, így Magyarország behozatalra szorult ezzel is erősítve függésünket a nyugati hatalmaktól. Az erdők terén, még drasztikusabb az arány. Lombhullató erdőink, az ország területi veszteségénél valamivel még nagyobb hányadát veszítettük el, a fenyőerdőknek mindössze 2,8%-a maradt az új határokon belül! Gazdasági jelentősége is volt, hiszen az addigi faexportőr Magyarország emiatt faimportőrré vált, ezzel szintén erősítve gazdasági függésünk. Noha sík­vi­dé­ke­ink és szántóföldjeik egy nagy része a határokon belül maradt, fájdalmas hatással volt az országra, hogy köztudottan legjobb minőségű szántóföldjeink – mint a Bánát, a Bácska déli része és a Csallóköz – többnyire a szomszédos országokhoz kerültek. Trianonnak évszázados előz­ményei vannak és sajnos az okainak nagy részét a szomszédos, és nyugat európai államoknak köszönhetjük, azoknak, akik még ma is jelentősen be­fo­lyá­solják hazánk megítélését nemzetközi viszonylatban. A tragédia másik, és talán legjelentősebb okozója saját magunk vol­tunk. (Pl. az erdélyi főurak a nagyobb haszon érdekében román parasztokat telepítenek birtokaikra…)
A trianoni döntés után majd kilencven évvel később, annyi magyar él a cson­ka hazában, mint élt akkor a Szent Korona országaiban. Amíg tehát 6,7 millióról itt sikerült 10 millióra (150 százalék) felnőni (még egy világégés, 56-os forradalom ellenére), az elszakított területeken inkább fogyás volt a jellemző. Az elmúlt mintegy három évtizedben az anyaországban is drasztikus fogyás figyelhető meg, ráadásul, még erőteljesebb lenne a fogyás, ha nem települtek volna át sokan, nagymértékben rontva ezáltal az anyaországiak és a határon túli magyarok egymás közötti arányát. A demográfiai pusztulás betetőzi a trianoni csonkítást.
Ha ezen nem kezdünk el minél gyorsabban változtatni, és hagyjuk szétverni hitünket, családjainkat, határon túli testvéreinket, és nem tudjuk megfékezni, illetve visszahívni jól képzett életerős fia­tal­jainkat az álcázott, külföldi rab­szol­gaságból, akkor „jó úton járunk” Trianon eredeti céljának beteljesülése felé! Mert, hogy ne feledjük, Magyarországot akkor meg akarták semmisíteni!
Trianon legyen hát a nagy példa, hogy jobban tartsunk össze, és a figyelmeztető jel hogy mi történik, ha hibáinkból nem tanulunk, és nem Istennek tetszően él egy nép.
Juhász Gyula soraival fejezem be: „Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá!”

Farkas Ete Domonkos