Restaurálás

Keresztelő Szent János megkereszteli Jézust

Keresztelő Szent János megkereszteli Jézust

Pontosan egy évvel ezelőtt kértünk segítséget a hívektől a keresztelőkúton található szobor helyrehozatalához. Örömmel adunk hírt a február-már­cius során elkészült munkáról, melyet Szilágyi Mária és Téglás Tamás res­ta­u­rátorok végeztek el. (Szerk.)

A tárgy rövid leírása: a ke­resz­telőmedence tetején elhelyezkedő ba­rokk stílusú szoborcsoport a Jordán par­ti keresztelési jelenetet ábrázolja. Ke­resztelő János alakja egy sziklán állva magasodik a megkeresztelendő Krisztus alak fölé. Szent János vörös színű köpennyel és bárány­bőr uj­jas­sal, Jézus Krisztus ara­nyo­­zott szegélyű, fehér vászon á­gyék­­kötővel van áb­­­rázolva. A szo­bor­csoport ra­gasz­tott, tömbösített hárs­­­­fából készült, fa­ra­gás­sal. A felü­le­­tet enyves kré­tá­val alapozták, majd fes­téssel díszí­­tet­ték.
A tárgy kezelés előtti állapota: a tárgy felülete po­­ros, elzsírosodott. A Krisz­­tus fi­gura a bokáinál törött, el­vált az alaptól, és az ágyék­kötő hát­só, lelógó ré­sze hiányos. Keresztelő Já­nos jobb karja és bal­jának kéz­fe­je hiányzik. A kréta­alapozás több helyen felvált, lepergett, hiányos. Néhol a festék az alapig le­kopott. A szoborcsoport teljes fe­lülete – egy későbbi bea­vat­kozás foly­tán – sellakkal lett be­von­va. Ez a lakkréteg öre­ge­dett, be­sár­gult, ezért az ere­de­ti színeket jelen­tősen torzítja, elfedi.

Restaurálás, rekonstrukció: a felü­le­tet borító, megsárgult sellakkot el kel­lett távolítani, hogy az eredeti szí­nek újra előtűnjenek. Ez a réteg ere­de­tileg nem tartozott a tárgyhoz, mert a készítéskori időben nem volt elter­jedve a használata Európában. A Krisz­­tus alak törött lábainak rögzítése csont­enyvvel történt. Az ágyékkötő kiegészítése – az eredetihez hason­ló­an – a meglévő formát követve, hárs­fából készült. Keresztelő János hi­ány­zó karjának és kézfejének re­konst­ruk­ciójához analógiákat keres­tem. A leggya­koribb ábrázolási módot figye­lembe véve döntöttem úgy, hogy Já­nos felfelé mu­ta­tó tenyerébe kagylót he­lye­zek, amelyből a kereszt­víz fo­lyik. A kar és a kézfej szin­tén hárs­fá­ból lett kifa­rag­va. A kiegészítéseket Szi­lágyi Má­ri­a faszobrász-res­ta­urátor ké­­szí­tette el. A re­konst­ruált darabok és a hi­ány­­zó, pergett részek enyves, bo­log­nai kré­tával lettek ala­poz­va, illetve kiegészítve. A kré­tá­zás fi­nom­csiszolását po­lír­pa­pírral végeztem. A re­tusálás előtt a teljes fe­lü­letet Paraloid B67 műgyanta 10%-os lakk­ben­zines olda­tá­val védtem le. A re­konst­ruált, kiegészített fe­lü­­letek re­tusa akvarell­fes­ték­kel tör­tént, amit szintén a tel­­jes fe­lület levédése köve­tett. A szo­borcsoport a ke­resz­­te­lő­medence tetejéhez fa­csa­var­ral lett vissza­rög­zít­ve.
Téglás Tamásfa-bútorrestaurátor művész