Harmat Artúr Központi Kántorképző

 

 

 

 

 

 

 

A GREGORIÁN ÉNEK

 

JEGYZET

 

1. ÉVFOLYAM

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Kovács Andrea

 

Budapest, 2003.

 

 

 

A gregorián ének fogalma, története

 

Fogalma

 

A gregorián ének, vagy összefoglaló névvel gregoriánum (cantus gregorianus), a római egyház ősi egyszólamú, latin nyelvű, liturgikus éneke. Először a IX-X. században jegyezték le, szoros értelemben ezt a törzsanyagot nevezzük gregorián éneknek. Elnevezése Nagy Szent Gergely pápa (590-604) liturgiai és énekrendező tevékenységére utal, melynek alapja Johannes Diaconus Gergely-életrajza 860 körül, mely szerint ő az antifonále szerzője, a Schola Cantorum megalapítója, a fő énekmester, aki még öreg létére is, a nyugágyán fekve, korbáccsal felügyel az énekes gyermekek munkájára. És megjelennek a kódexekben azok a képek, amelyeken Gergelynek a természetfeletti ihlet galamb képében sugallja a dallamokat. A XIX. század végén elindult vizsgálatok eredményeképpen abban állapodott meg a kutatás, hogy a gregoriánnak nevezett dallamkincs részben Gergely előtt, legnagyobbrészt azonban az ő működése után keletkezett.

Ez a törzsanyag a legelső keresztény századok óta folyamatosan épült fel, különféle változások után nyerte el lejegyzett alakját, majd a lejegyzés után is tovább gyarapodott, egészen a XV. századig. Tágabb értelemben mindezt együttvéve nevezzük gregorián éneknek (vagy a középkori latin szóhasználatával cantus planus-nak, mely a gregorián sima, nyugodt, egyenletes tempóvételére és előadásmódjára vonatkozik). Cantus choralis elnevezése arra utal, hogy általában kórus adta elő.

A gregorián ének évszázadokon át a zenészek legfőbb tananyaga és a többszólamú kóruszene téma-kincstára volt. Cantus firmus (szilárd dallam) elnevezése tehát a többszólamúság kialakulása után keletkezett, és a gregorián fődallamot jelzi a többszólamú (polifón) kompozíciókban.

 

Története

 

1.A vértanúk kora (I-IV. század)

Az ősegyházban a liturgikus ének kialakulása a zsidó istentiszteleti hagyományokra (templomi és zsinagógai istentisztelet), valamint a mediterrán régió zenei hagyományaira vezethető vissza. Az első századok liturgiáját feltehetően a következő énekfajták alkották:

• A pap imádkozó recitációja (imádság-tónusok).

• A pap vagy a szerpap és a közösség párbeszédei, a hívek válaszai (akklamációk,

   verzikulusok, Sanctus).

• A recitált olvasás (olvasmány-tónusok).

• Szóló-zsoltár a közösség refrénjével.

• Hivatásos zsoltárénekesek éneke (vö. tractus, graduale).

• Szöveg nélküli melizmatikus éneklés (vö. alleluja).

Ebben a korban még nincs kottaírás, az énekes legfeljebb a szentírási szöveget tartotta a kezében. Az éneklés alapvetően a rögtönzésre alapult.

 

2.Az egyházatyák kora (IV-VII. század)

Az apostoli korban felhalmozott teológiai és liturgiai kincsestár megőrzését, fejlesztését kiváló egyházatyák, püspökök, pátriárkák végezték el (nyugaton: Szent Ambrus, Szent Ágoston, Nagy Szent Leó pápa stb., keleten: Aranyszájú Szent János, Nagy Szent Vazul, Nazianzi Szent Gergely stb.).

A liturgikus ének fejlődésére két intézmény volt nagy hatással. A IV. századtól kezdve terjed el előbb keleten, majd nyugaton a szerzetesség intézménye. Nyugaton a Nursiai Szent Benedek által 530 körül alapított bencés szerzetesség lett a meghatározó a jövő századokra nézve. Az utánpótlás nevelése intézményes formát öltött előbb a nagy bazilikákban, majd más templomokban is. Az énekmesterek vezetése alatt létrejövő scholák nemcsak a tanítás bázisai voltak, hanem az ének megőrzésének, gyarapításának műhelyei is.

Mit énekeltek ebben a korban?

• Kiépül a recitatív tónusok rendszere.

• Megjelennek a gazdagabban kidolgozott önálló recitatív szöveg- és dallamtípusok

  (Te Deum, Exsultet, passió).

• Rögzülnek a responsorium breve tónusok, s megindul a responsorium prolixum

  repertoárjának kidolgozása.

• Milánóban megjelenik, majd a latin rítus egész területén terjedni kezd a himnusz-  

  éneklés.

• A régi olvasmányközi énekek mellett (graduale, tractus) megjelenik a három

  cselekmény-kísérő ének (introitus, offertorium, communio).

• Az alleluják éneklését az egész egyházi évre kiterjesztik. A korszak második

  felében az alleluja verzussal bővül.

Ebben az időszakban rögzült, hogy mely szövegeket választják ki liturgikus énekre, s azokat a liturgia mely pontjain (ünnepein, szertartási elemein) használják; el kellett dönteni, hogy az adott szöveget mely tónusban fogják énekelni, és hogy a tónus által adott többféle lehetőséget hogyan hozzák összhangba a szöveg felépítésével (pl. zárlatok elhelyezése).

A római egyház fokozatosan kiépítette a proprium teljes rendjét, és az ünnepek száma a IV-VII. században gyarapodott. A korszak végére rögzült, hogy melyik liturgikus napon mit kell introitusként, communioként vagy Magnificat-antifonaként énekelni. Ez a folyamat elsősorban a misében következett be (legkésőbb az alleluják sorozatában), a zsolozsmában mindvégig nagyobb tere maradt a helyi döntéseknek.

Ebben az időszakban rögzült, hogy mely szövegeket választják ki liturgikus énekre, s azokat a liturgia mely pontjain (ünnepein, szertartási elemein) használják; el kellett dönteni, hogy az adott szöveget mely tónusban fogják énekelni, és hogy a tónus által adott többféle lehetőséget hogyan hozzák összhangba a szöveg felépítésével (pl. zárlatok elhelyezése).

A római egyház fokozatosan kiépítette a proprium teljes rendjét, és az ünnepek száma a IV-VII. században gyarapodott. A korszak végére rögzült, hogy melyik liturgikus napon mit kell introitusként, communioként vagy Magnificat-antifonaként énekelni. Ez a folyamat elsősorban a misében következett be (legkésőbb az alleluják sorozatában), a zsolozsmában mindvégig nagyobb tere maradt a helyi döntéseknek.

Ebben az időben ugyanis úgy keleten, mint nyugaton helyi központok voltak az irányadók mind liturgiai, mind zenei szempontból. Keleten Antiochia, Alexandria, Bizánc és Jeruzsálem a fejlődő liturgia központja. Nyugaton Itália (milánói vagy ambrozián liturgia Szent Ambrus püspök nevéből, órómai liturgia, dél-olasz vagy beneventumi liturgia), Hispánia (= Spanyolország, mozarab liturgia), Gallia (= Franciaország, gallikán liturgia) és az ír sziget azok a nagyobb tájak, melyeken belül az egyes központok liturgiája kialakult.

 

3.Európa megkeresztelésének kora (VII-XI. század)

A Karoling császárok - Pipin, majd Nagy Károly és utódai - úgy akarták Európát egységes birodalomban összefogni, hogy annak liturgiája és liturgikus éneke is egységes legyen: Róma szokásait kövesse. Ezért írták le, szerkesztették könyvvé a frank birodalom papjai a római rítust, majd a római éneket is, hogy ezáltal könnyebb legyen annak megtanítása Európa egész területén. Így született meg a hangjegyírás is a Karoling-birodalomban.

A Nagy Károly-féle egységesítés következtében viszont megszűnt a gallikán liturgia; maradványai a reform-gregoriánba szívódtak fel. A mozarab zenei kódexek viszont hiába élték túl az arab megszállást: mire a vonalrendszerre való átírás segítségével leolvasható állapotba kerülhettek volna, a római egységesítő törekvéseknek sikerült a felszabadított területeken megszüntetni a hagyományos liturgiát. Egyedül Milánó (ambrozián liturgia) tudta a mai napig megőrizni liturgiai és ezzel zenei önállóságát. A beneventumi kéziratok szemléletesen tanúsítják a római gyakorlatra való áttérés menetét: a régi, helyi változat mellett ott áll az újonnan behozott is, 808-ban pedig, amikor odakerülnek Bertalan apostol relikviái, a beneventumi mesterek már teljesen római stílusban komponálták az ünnep miséjét.

A per annum (évközi idő), a temporale (az Úr ünnepei) majdnem egészét és a sanctorale (a szentek ünnepei) ősrétegét illetően a VIII. században már teljes az énekrepertoár, ami a gregorián törzsanyagát alkotja. Ugyanakkor megindult egyes régi műfajok gyarapítása (pl. Magnificat-antifona minden évközi vasárnapra; új ünnepek zsolozsmái főként a sanctoraléban; a repertoárt gazdagító új alkotások, pl. alleluják). Emellett új műfajok válnak népszerűekké. Ilyen a tropus- és a sequentia-költészet, továbbá a miseordinárium-dallamok megalkotásának hulláma. Az új alkotói tevékenységgel együtt jár a gregorián stílusváltozása, a gregorián új stílus kifejlődése és elterjedése.

Minden egyes helyi egyház repertoárja a következő szerkezetet mutatja: törzsanyag + nagyobb területeken használatos regionális darabok + csak szűkebb körben ismert lokális tételek. A gyarapodásban nagy segítséget jelentett a kottaírás használata, és a nyolc tónus elmélete.

 

4.A gótikus katedrálisok kora (XII-XV. század)

A gregorián ebben az időszakban már együtt él az egyre komplikáltabb polifón (többszólamú) zenével. A városi polgárság a hivatalos közös miséken kívül egyre inkább igényli a saját lelki üdvéért bemutatott miséket is. Így a főmisén és a naponta elénekelt Mária-misén kívül a templomok kápolnáiban tartott alapítványi misék is énekeseket kívántak. Ezeken a Máriáról, a középkor népszerű szentjeiről szóló énekek, a gyászmise tételei hangzottak el hetente többször is. A gyakran ismétlődő misékhez a repertoár változatossá tételére új tételek, a gyakran ismétlődő szövegekhez - elsősorban az ordinárium-tételekhez - új dallamok készültek a gregorián új stílusában. Megindul és gazdag termést hoz a sequentia-költészet új korszaka.

Ez az időszak rögtön egy századokra kiható újítással indul: Arezzoi Guido bevezeti a vonalrendszeres kottaírást és a kulcsokat. Az új kottaírást felhasználják arra, hogy minden egyházi intézmény (püspökség, szerzetesrend, kolostor) írásban lerögzítse saját gyakorlatát. A középkor vége felé a többszólamúság hatással van a gregorián előadásmódjára is. Sokfelé lelassul a tempó, a díszítések, különleges énekes technikák eltűnnek, a hangok egyenletesebbekké válnak.

 

5.A tridenti zsinat kora (XVI-XIX. század)

A római egyháznak a XVI. században két nagy problémával kellett megküzdenie. Az egyik a reneszánsz korban fellépő, az egyházat belülről is kikezdő elvilágiasodás, a másik pedig az egyházat megosztó vallásszakadás, a reformáció. Az egyház dolgainak rendbe hozására hívták össze a tridenti (más néven: trentói) zsinatot (1545-1563). A liturgiát megtisztították mindattól, ami a késő középkorban az ősi magra rárakódott, s a római kúria által használt zsolozsmafajtát az egész világra kiterjesztették. Ezzel néhány évtized alatt megszűntek a helyi liturgiák, és velük együtt a helyi gregorián hagyományok is. Közben azonban a gregorián maga is elvesztette addigi kiemelt helyét. Egyrészt a többszólamúság, másrészt az anyanyelvű éneklés nyomta el. Viszont sajátos élettere támadt a protestáns országokban, ahol a XVI-XVII. században sokfelé lefordították a gregorián repertoár egy részét anyanyelvre, hogy ezzel vessék meg egy új protestáns liturgikus ének alapjait.

Hivatalosan érvényben maradt a mise és a zsolozsma megtisztított, régi törzsanyaga, mégpedig a hivatalos római változat szerint. Viszont elhagyták az új hivatalos könyvekből a legtöbb sequentiát, a tropusokat, a középkori allelujákat, az új ordináriumokat, a zsolozsmából pedig szinte minden saját anyagot, ami 1000 után létrejött. A hivatalos római énektár a következő századokban alig bővült, hiszen csupán néhány új ünnephez volt szükség új énekekre (pl. Rózsafüzér Királynője, Szent Család ünnepe), ahol az új szövegeket hangról hangra ráhúzták a régi dallamokra.

A tridenti zsinat után a gregorián dallamok terén durva modernizálást kényszerítettek ki a zenészek. A gregorián prozódiáját (= a dallamnak a szöveg ritmusához és hangsúlyához történő igazítása) ki akarták javítani, a dallamokat pedig ésszerűen lerövidíteni. Egy bizottság végezte el a munkát, a dallamokat erősen átírták, a melizmákat nagyrészt kihagyták. Az átjavított gregorián az olasz Medicaea kiadónál jelent meg, s ezért hívjuk Medicaea-változatnak. Ezt a változatot nyomtatták ki sok ezer példányban, terjesztették el a világban, s egészen 1900-ig ezt a „romlott” gregoriánt használták.

 

6.A megújulás kora (XIX-XX. század)

A XIX. században egyre többen érezték, hogy a liturgia forrásaihoz való visszatérésre van szükség, valamint hogy a liturgia lényegéhez tartozik a zene, s a kettő megújulásának együtt kell járnia. Ennek a mozgalomnak az élére a francia Solesmes (ejtsd: Szolem) kolostora állt. Lemásolták a legrégibb középkori kódexeket, táblázatokba állították össze a dallamok változatait, később lefényképezték a legfontosabb kódexeket, és a fényképeket igyekeztek nyomtatásban közreadni. E munkák célja gyakorlati volt: meg akarták állapítani a gregorián dallamok hiteles, régi alakját, s azt bevezetni az egyházi gyakorlatba. Tevékenységüket nagy ellenállás fogadta, s csak akkor tudták ügyüket győzelemre vinni, amikor X. Pius pápa melléjük állt. 1903-as Motu Proprio-jában az egyházi zenére általános szabályokat állított fel, s kijelentette, hogy a római egyház zenéjének alapja a gregorián, melyet minden templomban, kolostorban, papi szemináriumban ápolni, gyakorolni, tanítani kell.

X. Pius, elfogadva a solesmes-i szerzetesek érveit, elhatározta az új énekeskönyvek kiadását. Az új római könyvek, most már a helyreállított dallamokkal, 1908-tól folyamatosan jelentek meg a következő évtizedek alatt.

A gregorián egyházi használata tekintetében fordulatot hozott a II. vatikáni zsinat (1963-1966). Bár a zsinat határozata deklarálta a gregorián elsőségét, az anyanyelv engedélyezése a gregorián visszaszorulásához vezetett. Egyesek megpróbálkoztak a gregorián lefordításával, mások scholák alapításával próbálták meg legalább egy-egy misén fenntartani, vagy gregorián napokon, tanfolyamokon népszerűsíteni.

 

A gregorián dallamvezetés, dialektusok, hangnemek

 

Dallamvezetés

 

                  A régi stílusú gregorián dallamok többsége kis ambitusú (hangterjedelmű). A dallam lényege általában egy kvint (5) vagy szext (6) hangközbe, néha egy kvartba (4) befér, ezt kiegészítő hangok oktávra (8), esetleg nónára (9) bővíthetik.

                  A hangközhasználatban is szerény a gregorián dallam. Leggyakoribb a szekund (2) lépés, sok a terclépés (3) is mindkét irányban. A kvart többnyire már csak tonális főhangok között fordul elő, a kvint (szinte mindig felfelé) csak nyitóformulában (iníciumban). Szext vagy nagyobb lépés csak a késői gregorián dallamokban található.

                  A gregorián zene alaprétege recitatív. A recitatív alapréteget sokszor még melizmatikus dallamokban is felismerjük. Egy-egy dallamegység (motívum) egy vagy két főhangra épül rá, azokat rajzolja körül kis ambitusú motívumokkal.

 

Dialektusok

 

                  A félhangok használata tekintetében Európa gregorián-térképe két nagy dialektust mutat. Itália középső és déli részén, a mai Franciaország, Anglia, Skandinávia területén általában kitöltik a pentaton terceket, sőt a „pien hangot” fontos zenei kifejezőeszközként használják (e-f és h-c egyenrangúsága). Ezt diatonikus dialektusnak nevezzük (egyesek földrajzi terminust használva: mediterrán dialektusnak). Viszont a mai Hollandiától Magyarországig húzózó sávon (beleértve Észak-Itáliát, Csehországot, Lengyelországot is) kerülik a félhanglépést, s egy-egy motívumban inkább az egyik, vagy inkább a másik hangot használják. A dallamok többsége itt a d-e-g-a-c gerinchangokra épül. Ezt pentaton dialektusnak nevezzük (egyesek földrajzi terminust használva: germán dialektusnak).

                  A gregorián zene Európát születése pillanatában zenei egységgel ajándékozta meg: a gregorián törzsanyagot egész Európában ismerték (egyetemes repertoár). Azonban a későbbi gyarapodás során nem minden dallam lett közkinccsé: egyik tétel (vagy tételcsoport) kisebb, másik nagyobb területen terjedt el (regionális repertoárok), sok tétel pedig kifejezetten egyetlen hely sajátsága maradt (lokális repertoárok). Az egyes egyházmegyékre, egyháztartományokra, szerzetesrendekre, országokra, kolostorokra igen jellemző, hogyan állítják össze és hagyományozzák tovább saját repertoárjukat e háromféle anyagból.

                  A gregorián zene a dallamok lényegi egysége ellenére változatokban élt. Néha egészen jelentős változásokat is látunk (hangnemi átértelmezés, egyes részek transzpozíciója stb.). Máskor csak a kis részletekben tapasztalunk változatokat. Ezek azonban nem véletlenszerűek: egy-egy vidék, egyházi intézmény hagyományára jellemzőek az ott élő változatok, azok egymással összefüggnek, s néha úgy érezzük, hogy egy vidék ízlése tükröződik bennük.

 

Hangnemek

 

A tonalitást gregorián elméletírók (s hatásukra mindmáig a karkönyvek) a nyolc tónus rendszerével jelölik. A nyolc tónus rendszere (a görög zeneelméletre utalva, de valójában attól egészen függetlenül) a VIII-IX. században alakult ki. A dallamok zöme ekkor már közismert volt, tehát az elméletet utólag dolgozták ki azért, mert a zsoltárokat tonálisan össze kellett hangolni keretversükkel (antifonájukkal).

A nyolc tónus tana szerint a dallamok négy alaphangon helyezhetők el: D, E, F, G. A D-dallamok nagyjából a későbbi eol-dór hangnembe, az E-dallamok a frígbe, az F-dallamok az iónba, a G-dallamok a mixolídbe sorolhatók.

Minden alaphanghoz (finális, a gregorián dallamok utolsó, befejező hangja) azonban két tónus tartozik, egy autentikus és egy plagális. A hangnemre nézve tájékoztat a finálison kívül a domináns hang (tenor, túba, recitáló hang, tartóhang), amely a második legfontosabb hang. Minden autentikus hangnemben a recitáló hang (domináns) öt hanggal (kvint) a finális fölött található, a plagális hangnemekben a domináns a finális fölötti harmadik hang (terc). E szabály alól akkor van kivétel, ha a recitáló hang H-ra (ti) esne. Ekkor a domináns kis szekunddal feljebb kerül (dó). A dallam hangterjedelme és dominánsa dönti el, melyikhez soroljuk. Az autentikus hangnemek magasabbra nyúlnak a finális fölé, a plagális hangnemek a finális körül helyezkednek el.

 

tónus

alaphang

domináns

hangterjedelem

 

1. tónus

D

A

C-d

autentikus

2. tónus

D

F

A-a

plagális

3. tónus

E

c

D-e

autentikus

4. tónus

E

A

C-c

plagális

5. tónus

F

c

F-f

autentikus

6. tónus

F

A

C-c

plagális

7. tónus

G

d

F-g

autentikus

8. tónus

G

c

C-d

plagális

 

A tónusok lényegét egyes középkori tankönyvek mintadallamokkal érzékeltették. Egy ilyen példasort összehasonlíthatunk a fönti táblázattal, s ennek alapján összevethetjük a motivikus tartalmat a fenti képletekkel.

<-1tu--5-:--5-----4-2e---4---e2--1---1134t4t43-34t4f2e3-2ed1-.

     Pri- mum quae-ri-te  regnum De-i.                                                     (Először az Isten országát keressétek.)

<q--0q--1----3--1----0-1e--3--2--0q-1123r3d10-12e210-12eed1-.

    Se-cundum autem si-mi-le est hu-ic.                                                  (A második pedig hasonló ehhez.)

<-45u-5-4-5--5-:-7----4----5------4---3--w1-45u7i7u6543-556uJ43-34t4t-rf2-.

      Ter-ti-a di-es   est quod haec fac-ta sunt.                                                      (A harmadik napon történtek mindezek.)

<-ed1---3-q0-1-1e-3-:-2e---4--3--2--223rf2-23r3d10-1123rf2-ee2-.

      Quarta vi-gi-li- a    ve-nit ad e-os.                                                     (A negyedik őrváltáskor jött hozzájuk.)

<-5----3----5---7---7-:-7--8-6--7---t4--3---4--3-3t567-7i7u654-556uj54r3-.

    Quinque prudentes   intraverunt ad nup-ti-as.                            (Az öt okos szűz belépett a menyegzőre.)

<-3---4t--tg3r-1--q0-3r--5--4--3--1e--3ed10-334t4r43-.

      Sexta   ho- ra se-dit  super pu-te-um.                                             (A hatodik órában leült a kútnál.)

<--8---8---6u---8-8-4t---7-6---7---5----4---4t56u65-8o8i765-667i7uj5t4-.

      Septem sunt spiri-tus an-te thronum De-i.                                  (Heten vannak a lelkek az Isten trónja előtt.)

<-2--3r-r3---5u-7-5uj5---4--3r-44556u7i76543-556u65uj5-t4-.

      Oc-to sunt be-a-ti-    tu-di-nes.                                                            (Nyolc a boldogság.)

 

A négy autentikus és a négy plagális skála nyolc hangnemet, nyolc modust jelent. A modus az adott alaphangra épülő skálát és annak minden lehetséges kombinációját jelenti, tehát egyszerre jelent magasság szerint sorba rendezett hangokat és az azokból felépíthető végtelenül sok dallamot. Ha e hangokból éppen zsoltáréneklésre alkalmas dallamokat szerkesztünk, a zsoltártónusokhoz jutunk.

A IX-X. században a dallamok tonalitásában jelentős változás következik be. Ebben két ok játszhatott össze: a dallamérzék stílusváltozása és a tónuselmélet megalkotása. Ezért olyan dallamokat komponáltak, amelyek megfeleltek az „előírásoknak”. Vagyis a fő- és mellékhangok jól mérlegelt egyensúlya, a tónusra jellemző fordulatok helyett a finális és a domináns hangsúlyozása, az ambitus teljes kihasználása jellemzi a tónust. A tónus ambitus-határa áthágható, s akkor egyetlen fix pont marad: a finális. Ezzel viszont az autentikus és a plagális közti határ végleg eltűnik, s a modern értelemben vett dór, fríg stb. skálák jönnek létre. Az ilyen dallamok már nem is sorolhatók be a nyolc tónus rendszerébe, általában római számokkal és ennek megfelelő görög nevekkel jelöljük az összevont tónusokat:

 

1-2. tónus

I.

Protus

D

dór, eol

3-4. tónus

II.

Deutorus

E

fríg

5-6. tónus

III.

Tritus

F

líd, dúr

7-8. tónus

IV

Tetrardus

G

mixolíd

 

Az így megnövekedett ambitus most már kompozíciós célból rétegekre bontható, s ezek mint a fokozás, fejlesztés stb. eszközei használhatók. Ez a módszer főként az új műfajokban, elsősorban a sequentiában tanulmányozható.

 

Zsoltár, zsoltártónusok, zsoltárhasználat

 

A gregorián műfajokat a régiek két nagy csoportba osztották. Az elsőbe a recitatív műfajok tartoznak (régi néven: akcentus-műfajok), a másikba a dallamosak (régi néven: koncentus-műfajok). Ez utóbbiak is kétfelé oszthatók: melizmatikus és szillabikus-neumatikus műfajokra.

A recitáció lényege az, hogy elsődlegesen a szöveg szabályozza a zenei formát és dallamot. A recitáció minden ősi zenében alapvető fontosságú (így például a népszokásokban is). A liturgiában azért válik alapréteggé, mert a szent szövegnek, a kinyilatkoztatott szónak hirdetése, hordozása van rábízva. A Biblia szövege teljes egészében próza (nincs szótagszám-, ritmus-, rímszabály).

A recitációban a szöveg tartalmára, érzésvilágára nem kell tekintettel lenni, egyedül a szöveg nyelvtani szerkezetére. A zenének követnie kell a szöveg tagolódását: a mondat vége egy zenei periódus vége, a mondat belső megállásainak megfelelnek a zene belső tagoló pontjai.

A recitáció esetén egy dallam-szkémát kell alkalmaznunk sokféle változó szövegre. Elég egyszer leírni a szkémát, az énekesek dolga azt a szöveggel összhangba hozni. Ezt a dallam-szkémát recitáció-tónusnak szoktuk hívni. (Ne tévesszük össze a gregorián hangnemeket képviselő tónusokkal!)

A recitációt a római liturgia főként három liturgikus szituációban kívánja meg. Eszerint beszélünk olvasmány-recitációról (capitulum, lectio, epistola, evangélium, passió, lamentáció), imádság-recitációról (collecta, super oblata, postcommunio, prefáció, litánia, Exsultet, mise-ordinárium, Pater noster) és zsoltár-recitációról.

Zsoltár

 

Az első keresztények az ószövetségi szentírás imádságos könyvét, a Dávid királynak tulajdonított Zsoltárok Könyvét (Psalterium) tekintették saját imádság-gyűjteményüknek. Ezt azért tehették meg, mert a zsoltárokban - Krisztus tanítását követve - újszövetségi értelmet láttak.

Formai szempontból a zsoltár: művészi próza, melynek alapegysége a versszak (vers, verzus). Egy zsoltár verseinek száma kötetlen, a legrövidebb csupán két versből (116. zsoltár), a leghosszabb 178 versből áll (118. zsoltár). A zsoltárok többségében a versek száma 10-20.

Minden zsoltárvers két félre oszlik, s ezt a modern könyvek csillaggal (asteriscus) jelölik. A két rész egymással egyensúlyt tart, ez a tagok párhuzamossága, a parallelismus membrorum. Az egyensúly nem a félversek terjedelmét szabályozza, hanem a gondolatok ritmusát:

1.szinonim parallelizmus: a gondolat rokon értelmű kifejezésekkel megismétlődik: „Dicsérjétek az Urat minden nemzetek * dicsérjétek őt minden népek”;

2.antitetikus parallelizmus: az első sor ellentéte szerepel a másodikban: „Gödröt ásott és kimélyítette * de ő esett a maga ásta verembe”;

3.szintetikus parallelizmus: az első sort a második kiegészíti: „Ujjongok és benned van örömem * s magasztalom neved, ó Fölséges”;

4.klimatikus parallelizmus: az első sor kulcsszavával indul a második: „Király az Úr, fönségbe öltözött * Fönségbe öltözött az Úr, hatalommal övezte föl magát”.

Régi hagyomány szerint minden zsoltárt doxológiával, a Szentháromság dicsőítésével zárnak le (Gloria Patri et Filio.... Dicsőség az Atyának és Fiúnak...), melyre az énekesek felállnak és meghajolnak. A doxológia csak a nagyhét végén marad el, illetve a gyász-zsolozsmában a Requiem-fohásszal helyettesítendő.

A zsoltárkönyvnek kétféle liturgiai alkalmazása van. Az egyik: az egyes zsoltárok teljes, folyamatos végigéneklése (lásd: zsolozsma). A másik: a liturgikus napok, szertartások gondolattartalma szerint kiválasztott 2-3 versnyi szakaszok megszólaltatása (lásd: introitus). A kétféle zsoltárhasználatnak kétféle zenei megvalósítás felel meg: a válogatott részek mindig a dallamos műfajokhoz kapcsolódnak, a folyamatos zsoltározás viszont recitatív zsoltártónusokon történik.

 

Zsoltártónusok

 

A vers elején kéthangos initium vezet fel a túba vagy tenor hangra. Ez egyrészt jelentősebbé teszi a zsoltár intonációját, másrészt hidat képez az antifona záróhangja és a zsoltárkezdet között. Az initiumot csak az első versben kell énekelni, a további verseket a túba hangon indítjuk. Ha a zsoltározást antifona szakítja meg, újra initium következik. Írásban az initiumot aláhúzással jelöljük, ha az egy szótagú szón hajlítás van.

A túba vagy más néven tenor hang hordozza a szöveg legnagyobb részét. A túba azonos magasságú a két félversben. Kivétel: az ún. tonus peregrinus, melynek második felében a túba hang szekunddal alacsonyabb. Ha az első félvers nagyon hosszú, akkor egy nyelvtanilag értelmes helyen rövid megállás tartható. Ennek neve: flexa. A modern kiadások ezt kereszttel jelzik. A flexa a túba hang alatti nagy szekund (szubtonális tónusok esetében). Ha a recitáló hang alatt természetes kisszekund van (az f és c túba esetében), a flexa egy hanggal tovább lép és kisterc hangközzé alakul (szubszemitonális tónusok esetében). A flexahangot egyszer énekeljük, ha a hangsúly az utolsó előtti szótagon van, kétszer, ha még eggyel előbb (pl. Dominus).

A mediatio a vers közepén az asteriscusnál lévő, két-öt hangból álló félzárlat. Szintén alkalmazkodik a szöveg hangsúlyrendjéhez.

A második rész újra a túba hangon folytatódik, majd a zsoltárversek záróformulája, a terminatio következik, mely négy-öt hangból álló figura, melynek kialakítása az utolsó szó (szavak) hangsúlyrendjét is figyelembe veszi. A terminatio azonban ugyanazon tónuson belül is változhat. E változatok a differentiák. Céljuk az, hogy a visszatérő antifona kezdőhangjához sima átmenetet képezzenek. Az egy tónushoz tartozó differentiák száma hagyományterületenként és tónusonként kettő és tíz között ingadozik. Ezeket a záró hang betűivel különítjük el egymástól (pl. 1g tónus), de rendszerint az antifona végén ki is kottázzák a hozzá illő differenciákat, mégpedig az „Euouae” betűkkel (= saeculorum amen, vagyis a doxológia magánhangzóival) megjelölve.

<3-4-------5------------4-------5------------4-3-3----,--5------------4-3-4-4-5-4-,-4-3-4-4-3-1-----.

    initium túba hang flexa(†) túba hang mediatio (*) túba hang terminatio     differencia

 

A zsoltárdallamokat a nyolc tónusba rendszerezve tanuljuk és használjuk, mindig az antifona tónusához alkalmazkodva. Ugyanaz a zsoltárszöveg tehát mindig más tónusba kerül aszerint, hogy milyen tónusú az adott napon vagy ünnepen hozzárendelt antifona.

A nyolc tónuson kívül általánosan elterjedt, különleges dallam a „tonus peregrinus”. Igen szép archaikus tónus az órómai hagyományban gyakori „tonus irregularis”. A 4. tónushoz sorolható, de túba hangja azonos a záró hanggal, így dominánsa és finálisa azonos, miként a hozzá tartozó antifonákban.

<-2-----------1-0-------,-2-----------3-1-3-2-.

     túba hang mediatio * túba hang terminatio

 

Zsoltárhasználat

 

A római egyház háromféle módot ismert a zsoltár éneklésére:

1.A responzoriális előadásban szólista énekelte a zsoltár verseit, s a közösség ennek egy kijelölt mondatát ismételgette refrén gyanánt. A refrén (responsum) lehetett egy teljes vers, vagy egy vers második fele (repetenda).

A responzoriális zsoltár-recitáció fő fajtái:

responsorium breve (= rövid responzórium): eredetileg egy szólista által énekelt zsoltár vagy zsoltár-szakasz lehetett, melyre a közösség az első vers második felével (a repetenda”-val) válaszolt. A felépítés tehát (a közösség szerepe vastagbetűvel): a1-b; a2-b; a3-b stb. Később a responzórium megrögzült, mert a responsorium breve-k számát meghatározták, a benne énekelt zsoltárversek száma pedig egy-kettőre csökkent. Ekkor a képlet a következő lett: a1+b-a1+b-a2-b-(a3+b)-a1+b. (lásd a mise válaszos zsoltárát [responzórium]). Tehát az első vers két fele összetapadva a tétel kerete, a közbeeső versekre viszont a repetenda felel. A responsorium breve-hez csak kevés alapdallamot használtak és használnak. A két legfontosabb a d-r-m mozgó recitáció, valamint d-r-m-f (fríg) mozgó recitáció (melynek magyar változata fa-n végződik, tehát plagális dúrnak értelmeződik át).

• Az invitatorium a Matutinum zsolozsmaórát indító „meghívó” zsoltár (94. zsoltár), a mozgékony szóló-recitáció kitűnő példája. A zsoltárt itt nem versenként, hanem 2-3 versszakból álló nagyobb egységben énekli a szólista, a közösség pedig felválta a teljes refrénnel, illetve annak második felével (a repetendával) felel.

2.Az antifonális előadásban részt vett az egész közösség: a zsoltárt félkarokra oszolva váltogatva énekelték, majd a zsoltárt lezáró antifonában egyesült a két félkar. A zsoltár első versszakát általában egy vagy több énekes intonálja (1. félvers), majd az egyik félkórus fejezi be. A második vers teljes egészében az ellenkórusé, majd a két kórus felváltva halad végig a zsoltáron. Ahol a közösség gyakorlatlan, ott az előénekesek és a teljes közösség váltogatja a versszakokat.

3.A művészi igényű szólózsoltározás is igen gyakori volt, melyben a közösség csak figyelmes hallgatással vett részt. A szólista a recitálást melizmatikus formulákkal díszítette fel, tette hatásosabbá. A legfontosabb önálló zsoltárdallam a Te Deum. A Te Deum zsoltár-felépítésű ókeresztény költemény, mely az ünnepi Matutinum végén, és még sok más ünnepi alkalommal elhangzik. Egyes szakaszai külön-külön dallammal bírnak, melyek végső soron zsoltár-származékok. (Az első szakasz 3., a második szakasz 4., a harmadik szakasz egy másik fajta 4. tónusú zsoltárdallamra emlékeztet.) A magyarországi Te Deumban a négy szövegszakaszhoz négyféle dallam járul, a negyedik pedig (tetszés szerint) kvarttal feltranszponálható. Ugyancsak zsoltárszerű dallamot és felépítést mutat a mise-ordinárium Gloria-tételének legrégiesebb megzenésítése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ÉVFOLYAM - MEMORITER

 

szám/oldal

cím

tónus

funkció

időszak

593/744

A nép üdve én vagyok

1. tónus

introitus

évközi idő

589/740

Az Úr az én fényem

2. tónus

introitus

évközi idő

530/633

Hozzám kiált

3. tónus

introitus

nagyböjt I. vasárnap

587/737

Minden föld imádjon

4. tónus

introitus

évközi idő

590/741

Szent lakóhelyén az Isten

5. tónus

introitus

évközi idő

687/894

Adj, Uram őnékik

6. tónus

introitus

gyászmise

536/641

Szemeim mindenkor az Úrra néznek

7. tónus

introitus

nagyböjt III. vasárnap

572/707

Áldott légyen a Szentháromság

8. tónus

introitus

Szentháromság

690/897

Aki nékem szolgál

1. tónus

communio

évközi idő

595/747

Ragyogtatsd fel arcod

2. tónus

communio

évközi idő

594/746

Belépek Isten oltárához

3. tónus

communio

évközi idő

598/750

Ízleljétek és lássátok

4. tónus

communio

évközi idő

516/598

Alleluja! Megmutatta az Úr

5. tónus

communio

I. karácsonyi mise

553/678

Békességet hagyok rátok

6. tónus

communio

húsvéti időszak

599/752

Elfogadod, Isten

7. tónus

communio

évközi idő

596/748

Aki eszi az én testemet

8. tónus

communio

évközi idő

411/453

XVI. Kyrie

 

 

 

412/454

Uram, irgalmazz

 

 

 

446/488

XVIII. Sanctus

 

 

 

448/490

Szent vagy

 

 

 

454/506

Pater noster

 

 

 

460/512

XVIII. Agnus Dei

 

 

 

461/513

Isten Báránya

 

 

 

351/408

Úrangyala