Harmat Artúr Központi Kántorképző

 

 

 

 

 

Szolfézs tanmemet

 

 

 

 

 

Összeállította:

Kriesch Tamásné

tanár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest

2001. december 10.

 

 

 

Szolfézs I. évfolyam

Heti óraszám: 5                        Összes óraszám 20.

 

Téma

Képesség fejlesztés

Módszerek

I. hét /1-5/óra/

 

 

Dúr - moll hangnemek

Hangvilla használat

dó hely megkeresése hangvilláról

 

ismeretek, előjegyzések neve, helye 7#; 7b -ig

 

Skálák éneklése, vezetőhang éneklése

 

ABC-s ill. szolmizációs nevekkel

 

Ritmusértékek; képletek ismerése tizenhatod értékig

 

Egyéni rövid ritmussor + közös néma + ritmusneves visszatapsolás

 

Írásban ritmusértékek, ritmusképletek gyak. 4x4/4-es ütem

 

Dallamírás éneklés után

 

pentaton dallam tanulói szerkesztésben

 

2/4 diktálásra

visszaéneklés + leírás

 

II. hét (6-10. óra)

 

 

 

 

természetes; dallamos és összhangzatos mollok tanulása

intonációs gyakorlatok közösen + egyénileg

dallamalkotás a megadott mollban

zárt szájjal: m-mel + másik tanuló utószolmizál

 

Ritmusgyakorlatok kis nyújtott; kis éles és triola anyaggal bővítve

 

Megadott nehézségi elemmel önálló ritmusalkotás ( szóbeli feladatok )

 

Periódusok

ritmus ill. dallam + ritmus változatban

(szóban ill. válasz: írásban, megadott egyszerű hangnemben.

 

Dallamírás egy szólamban - diatón hangnem

 

Zongoráról Diatón hangnemben

(ill. lá, fi használat)

 

Alterált dallam íratása

 

 

 

III. hét (16-20. óra)

 

 

hármashangzatok ismerése, megfordításai

Hangvilláról alaphang keresése (szóban)

hangköz, hangzat felépítése ABC-s ill. szolmizációs nevekkel

 

alapállás sext, quartsext akkordok felépítése

 

(írásban) közös hangról zongora utáni felismerés

 

hangközök, hangzatok

kottázása, megnevezése

 

Kánon + tapsolás

Dallam + ritmuskánon

 

szóló + csoport

szóló + csoport

 

Ritmusok leírása

 

Dallamdiktálás

 

T4, N6 gyak.

 

3#, 3b-s hangnemben.

 

Egy Bach: Példatár első 4 ütemének megtanulása fejből (órán)

Bach: Példatár 2, 3.gyak.

 

Þ azonnal leírják fejből, amit megtanultak

 

Páratlan ütemek ismétlése, gyakorlása.

 

 

Memóriakészség-fejlesztő gyakorlat.

 

 

3/4-es, 6/8 -os ütemek közti különbség gyak.

 

IV. hét (16-20. óra)

 

 

modális hangsorok elnevezése, alkalmazása szűkített és bővített akkordok ism.

Tiszta intonálási készség fejlesztése + bővített hármashangzatok oldása.

Szolmizálva fölfelé,

ABC -vel visszafelé a modális sor.

 

 

 

Kánon tapsolás, dallam + ritmuskánon

 

oda-vissza

 

egy-egy tanuló

 

 

Egy szólamú dallamírás alterált hangokkal (fi, szí)

 

Hosszabb dallam (5-8 ütem) 4x eljátszva zongorán.

 

Memorizálás utána leírás fejből.

 

 

 

 

 

 

 

Felhasznált irodalom

 

 

Bach: Példatár (I. kötet)

 

 

I. Alterált hang nélküli diatón dallamok (1-10 ig)

 

A violin és basszus kulcs szolmizációs és abszolut hangos ismereteinek rutinszerű alkalmazása.

Legalább 5 db ezek közül fejből

Pontos intonáció - ritmusértékek - fegyelmezett megtartása, zenei mondatok értelmezése

A dallam szerkezetének megállapítása (tonalitás, ismétlések, szekvenciák, auftact, stb.)

Szolmizálva és ABC-s névvel is.

szünetek + taps v. lábdobogás, Dallamívek érzékeltetése

 

 

A memorizálás ill. szép éneklés megkönnyítésére.

 

Többszólamú énekes ill. hangszer + ének készség fejlesztése

Kodály: 77 kétszólamú énekgyakorlat. EMB Z. 5676

Év végéig 4-6 gyakorlat többféle módon előadva:

1.     Zongora + ének - szolmizálva + ABC -vel

2.     Zongora + ének - szolmizálva + ABC -vel, közben kézváltás vagy szolmizációról ABC-re vagy visszaváltás - (tapsra véletlenszerűen - tanári kérésre.)

3.     Duett éneklése - két tanuló (tanári kérésre váltás a szólamok között ill. ABC-ről szolmizálva v. vissza.)

4.     Lassus: Domine Deus című kétszólamú motettája a fent említett módokon mindenkinek kötelező.
(a Kodály: 77 kétszólamú gyakorlat közül a tanuló felkészültsége, képessége, teherbírása szerint választ, a fokozatokat betartva egyre nehezebb feladatokat old meg hétről hétre.)

 

Félévi írásbeli vizsgaanyag: (10. órán)

1.     Modális hangsorok - 2 db #-es, b-s pl: fis - fríg ill. Ges - líd
+ 1db moll sor - pl.: d dallamos moll fölfelé + d term. moll lefelé

2.     Ritmusdiktálás: 4x4/4-es ütem- ritmusképletek is.

3.     Hangközdiktálás: (10 db) közös hangról föl ill. lefelé is. Megnevezését alá kell íratni.

4.     Pentaton dallamdiktálás - kb. 8 ütem pl.: Magasztalja lelkem... népének

 

 

Év végi írásbeli vizsgaanyag (20. óra)

1.     Modális hangsorok + moll dallam (a fentiek szerint más hangokról)

2.     Ritmusdiktálás: páros v. páratlan ütemben (8 ütem kis nyújtott, kis éles, triola, szünetek, stb.

3.     Hangköz + hangzat diktálás (10db) megfordítások, szűk, bővített akkordok tritonus, stb. is. Közös hangról +  megnevezést is aláíratni.

4.     Bach: Példatár memoriter anyagából fejből leíratni az első 8-10 ütemet.

5.     Diatón dallamdiktálás, ha moll, akkor szí, fi alterációt tehetünk bele.

 


Szolfézs II. évfolyam

Heti óraszám: 5                        Összes óraszám 20.

Téma

Képességfejlesztés

Módszerek

I. hét (1-5. óra)

 

 

Az első évf. kidolgozott összhangzattan anyagának éneklése.

A többi szólamra való figyelem elsajátítása 4-5. órán szólamcsere tanári utasításra

Szólamcsere: először nemeken belül később bárhogyan

 

Modális hangsorok, modális dallam

 

Zongorán v. énekelve

kitalálása a megadott hangsorban

 

Felismerés

Utánéneklése szolmizálva

 

Ritmusgyakorlatok

 

A tavalyi ismeretek fölelevenítése

 

Szóbeli, írásbeli gyak.

 

Hangköz, hármashangzat fordítások

 

Hangvillával kezdőhangról fölépíteni.

 

Írásban közös hangról: felismerni, jó előjegyzésekkel leírni + megnevezést aláírni

 

Dallamdiktálás

 

Diatón terjedelem

 

moll dallamoknál szí, fí alterációk is.

II. hét (6-10 óra)

 

 

V7 és megfordításai: tercquart, kvintsext, sekund akkordok

Szolmizálva éneklése + ABC-s hangokkal megadott kezdőhangról.

3#, 3b -ig gyakoroljuk a V7 szóban, írásban megfordításokkal.

 

Ritmusgyakorlat: átkötések- auftact

 

Ütemezés - belső lüktetés, fősúlyok, melléksúlyok gyakoroltatása

 

Ritmusírás, átkötések később dallammal együtt.

III. hét (11-15. óra)

 

 

V7 és fordításaink oldása tonikára.

4 szólamban csoporténeklés + oldás

Pl.: tanári utasítás szó az altban Feladat: felépíteni a V7 (itt tercquart) és oldani I. fokra

 

Ritmusírás-folyamatok

 

Átkötéseknél mérővel segítünk.

 

Fősúlyok betétele, melléksúlyok az ütembeosztást segítik

 

Dallamdikt.

 

Dó-váltások, modulációs dallamok.

 

Hangnemi kitérés párhuzamos hangnembe.

IV. hét (16-20. óra)

 

 

Hangköz + hármashangzat + megfordításai + V7 és megfordításai

Hangköz zongorán ezt kiegészíteni szóban v. írásban 3-as v. 4-es hangzattal

Ezek megnevezése, szolmizálva + ABC-s névvel

 

Ritmusgyak.

 

Gyakorlás

 

Páros és páratlan ütemek

 

Bach memoriter

 

Alterált hangos dallam

 

Þ íratása fejből

 

Bach recitativók (könnyű pl.: 228.) diktálása két szólamban, violin és basszus kulcs.

 

Figyelem megosztása, akkordikus gondolkodás fejlesztése, hangközök meghallása dallammal együtt.

 

Az alsó szólam segít a ritmikai problémák megoldásában is.

 

Modális hangsorok ismétlése, gyak.

 

felelevenítés 7#, 7b-ig fölfelé szolmizálva, lefelé ABC-s hangokkal.

 

Felismerés + felépítés

 

Felhasznált irodalom

 

 

Bach: Példatár (I.) I. hét
II. alterált hangos dallamok, 4 db válogatásEbből 2 db fejből

 

 

ABC-s hanggal + szolmizálva

 

Lassus: Motetták

1-5-ig

 

Vagy Kodály 77 kétszólamú gyak.

 

Duettek (tanulók választanak) szolmizálva

A II. héten szöveggel

 

Vigyázni kell a kulcsokra a hangfajták miatt
zongora + ének (mint tavaly)


II. hét

 

 

Bach: Példatár (III.) Hangnemi kitérés párhuzamos hangnembe 4-5 db válogatás


Lassus motetták 1-5-ig v. Kodály: 77 kétsz. folyt. (zong + Ének)

 

 

 

ebből 2 db fejből

 

 

Duettek: a 2. oldalt is összeéneklik

 

 

 

ABC-s hangokkal + szolmizálva.

 

Szöveggel, előadásszerűen

TISZTA INTONÁCIÓ!


III. hét

 

 

Bach: Példatár IV. dó-váltás nélkül is énekelhető rövid hangnemi kitérések.

4-5 db. válogatás

 

 

 

 

ebből 2 db fejből

 

 

 

 

ABC-s névvel + szolm.

 

IV. hét

 

 

Bach: Példatár V. moduláció kvint távolságra
 4-5 db válogatás

 

 

 

ebből 2 db fejből

 

 

 

ABC-s névvel + szolm.

 

 

 

 

Motetták és Kodály énekei (Szt. István Társulat; Bárdos- Kertész ) Ett: Pange Lingua - kötelező mindenkinek + egy szabadon választott motetta

 

 

 

 

 

 

 

Saját szólamát énekli + a másik hármat zongorázza.

 

 

 

 

 

 

 

Szabadon választott motetta a IV. hétre zong + ének

1-2 db duett szöveggel

(Kodály v. Lassus)

 

Félévi írásbeli vizsgaanyag a 10. órán

1.     Modális hangsorok 2 db + moll dallam 1 db #-es, b-s fölfele dall. lefele term. moll

2.     Hangköz, hangzat, megfordítások + V7 alaphelyzetben
közös hangról lefelé, fölfelé, ill. középen is. (10 db) aláíratni a megnevezést is.

3.     Ritmusdiktálás - páratlan ütemben - átkötés is.

4.     Dallamdikt. - diatón dall. (8 ütem) alterációkkal

Év végi írásbeli vizsgaanyag a 20. órán

1.     Modális hangsorok - Zongoráról felismerés, megnevezés + önálló sorírás mint félévkor

2.     Hangköz 3-as és 4-es hangzatok, V7 megfordítások is. Mellé kell írni - zárójelben - az oldásokat is. 10 db közös hangról

3.     Ritmusdikt.: páros v. páratlan ütemben kis éles, kis nyújtott, szinkópa, stb.

4.     Dallamdikt.: Bach: Példatár - recitativo - két szólamú, v. pl.: Szolfézs Antológia - Verdi: Requiem - Lacrimosa tétel.


Szolfézs III. évfolyam

Heti óraszám: 5                        Összes óraszám 20.

Téma

Képességfejlesztés

Módszerek

I. hét (1-5. óra)

 

 

A - ismétlés: kvintoszlop, Dúr, moll + előjegyzés

versenyfeladat keretében

Válasz / idő: győztes!

a tanulók egymást kérdezik


B - hangköz - hangzat: hármas - négyes (V7)
Fordítások is!


Adott hangról hangvillával éneklés.


Az énekelt motetták kezdő akkordjainak helyes sorrendbeli felépítése (megadása)


C - Alterált hangos diatón dallamírás


Egy szólamban zongora után


Esetleg aftactal v. átkötéssel nehezítve.

II. hét (6-10. óra)

 

 

A - Új anyag: további szeptim akkordok éneklése.

Csoportosítva:
dó, mí, szó, tí jellegű
szó, tí, ré, fá
lá, dó, mí, szí
ré, fá, lá, dó
mí, szó, tí, ré
lá, dó, mí, szó
tí, ré, fá, lá

I7, IV7
Dúr + N7 jellegűek
Dúr + K7 = V7

moll + N7 = moll I7
moll + K7

II7, III7, VI7,

 

szűk + K7, VII7 Dúrban


B - dallamírás
kétszólamú diatón dallam lejegyzése alterált hangokkal


Csoportosan énekelni "m" betűvel (magában szolmizálva) a basszus szólamot


Először a basszust írják le és addig a szoprán a fülükbe megy.


C - hangköz, hangzat írás (10 db)


közös hangról: lefelé, középen, fölfelé


V7-ig diktálunk írásban

III. hét (11-15. óra)

 

 

A - A szeptim akkordok szeptim helyzetű felismerése.

zongorás: diktálás után

Először közösen szolmizálva + füzetbe leíratni


B - A szeptim akkordok szeptim helyzetű felismerése.


Zongorás: diktálás után
Bővítve a feladatot


Pl.: a moll + K7 - Mi lehet még?
Dúrban II7, III7, VI7


C - Dallamírás:
egyszerűbb, két szólam


A kottát csak szólam szerint kiosztani + összeénekelni.
Pl.: egyszerű: Bach fúgák első 4 db üteme (a kétszólamú részből)


Þ Közben megfigyelni a másik szólamot mert azt kell leírni.
v. ismeretlen homofon motetta szélső két szólama.IV. hét (16-20. óra)

 

 

A - szeptim akkordok fordításai énekelve 4 szólamban

Csoportos éneklés.

Pl.: tanári utasítás: dó a szopránban
Feladat: Dúrban IV2 akkord éneklése


B - felismerés: szóban és írásban
Hangköz, hangzat kibővítve az összes szeptim akkorddal és megfordításával.


Diktálás zongorával + utánéneklés "m" betűvel.


Egyéni munka a füzetbe: leírás + megnevezés.


C - két szólamú dallam diktálás
ha nincs hangszeres két gyerek énekli.


ha van vonós v. fúvós gyerek a tanuló csoportban ők játszhatják óra előtt kapják meg a kottát.


Más hangszer után is tudjon több szólamot leírni ne csak zongorával összeénekelt dallam leírása.

Felhasznált irodalom

 

 

I. hét

 

 

Bach: Példatár - VI. fejezetéből (X. fejezetből blattolás)

Közös éneklés. Előtte:
beszámoló, előjegyzés, ütemmutató, tonalitás, modulációk, alterációk, stb....

A blattolási Készség fejlesztése + felszabadult éneklés - zenei formálás


Bach: Példatár XIII. fejezetétől recitativok


Egy recitativo kidolgozása a füzetbe.


Az órán szolmizálva, majd "lalázva" éneklés + zongora


Bach: Négyszólamú korálfeldolgozásaiból quartett.


Önálló választás négy tanuló számára.


Szolmizálva ill. szöveggel éneklés.

II. hét

 

 

Mindenkinek kötelező: egy új Lassus motetta éneklése (duett)

Egymásra figyelés, hangnemek, hangadás, ha téved: visszalépés, két oldal végig.

Leállni nem szabad tévedni lehet, de figyelve a másik szólamot újra be kell tudni lépni, és tovább menni


Motetták és Kodály énekei c. kötetből egy új motetta zongorázása.


Saját szólam éneklése + 3 szólam zongorázása.


Tanári kérésre másik szólamot kell énekelni a tanulónak (akkor is 3 szólamot játszik)


Bach: Példatár blattolás VI-X. fejezetig folyamatosan.


A saját recitativoját már a Példatárból játssza, megtanulva saját kidolgozását


Lassus motetta tökéletesítése.

III-IV. hét

 

 

Ugyanaz az anyag és tematika, mint az előző két héten, de új művek (Bach recitatívok, Lassus motetták, saját vezénylésre szánt motetta zongorázása + Bach: Példatár XI-XIV. blattolás csoportosan.

Félévi írásbeli vizsgaanyag:

1.     Hangköz - hangzatírás 10 db közös hangról V7 -ig

2.     Egyszerű kétszólamú diatón dallamírás - szí, fí alterációkkal (kb 8 ütem azaz periódusnyi)

3.     Ritmus gyakorlat írása: tizenhatod, triola, átkötés, stb....

4.     Modális skálák:

ˇ        Zongoráról felismerés

ˇ        Önálló szerkesztés (#-es, b-s)

 

Év végi írásbeli vizsgaanyag:

1.     Hangköz, hangzat - kibővítve a szeptim állású szeptim akkordokkal - 10 db közös hangról elnevezés aláírva

2.     Kétszólamú dallamdiktálás - esetleg más hangszer ill. éneklés után (periódusnyi, alterációkkal)

3.     Ritmusgyakorlat: 6/8 ill. 12/8 (kolomejka ritmus) stb. értékekben 4 ütem + kis éles, kis nyújtott ritmus

4.     Modális skálák + moll dallamok ötvözve

5.     Egyszólamú modulációs dallam diktálása.

 

 

 

 


Szolfézs IV. évfolyam

Heti óraszám: 5                        Összes óraszám 20.

Téma

Képességfejlesztés

Módszerek

I. hét (1-5. óra)

 

 

Bach: Példatár I-II-III. fejezet ismétlése, memoriterek gyakorlása ABC-s hanggal + szolmizálva

Tiszta intonálási Készség fejlesztése. Duett ill. quartett éneklése: Lassus motetták, Bach korálok ismétlése (II.-III. évfolyamon tanultak

Szöveg + szolmizáció egy-egy akkordnál megállva, összehallgatva + egymásra figyelve éneklés + homofon, polifon elemek kiemelése (készségfejl. + módszerek = tantárgy-koncentráció a karvezetés szaktárggyal.)


Bach: Példatár II-III. évf.-ban kidolgozott rec. ism.


Hangszer + ének együtthangzásának gyakorlása.


Tantárgy-koncentráció az összhangzattan szaktárggyal + az orgona + népének együttes megszólaltatásával


Írásbeli gyakorlás: hangköz + hangzat (hármas h. + V7 megford.)

Ritmus gyak.


Kétszólamú dallamírás alterációkkal.


Az előző évf.-ok gyakorlata alapján ismétlés.

II. hét (6-10. óra)

 

 

Bach: Példatár IV-V-VI. fejezet tanult anyagának fölelevenítése + memoriterek ABC- vel + szolmizálva.

Új recitatívok kidolgozása

Lassus motetták ismétlése + egy új duett megtanulása szolmizálva, majd szöveggel.

 

Összhangzattani ismeretek felhasználása

Régi motetták zongorázása: 3 szólam + egy ének

Új anyag: a vezénylendő új motetta zongorázása + ének szólamváltásokkal

Új anyag: A "C" kulcs megtanítása, rendszerének ismertetése. Leíró ismeretanyag: szerepe a zenetörténetben.

Bertalotti: 56 solfeggioból 2-3-5.-ből 1 db megtanulása.

ABC-s névvel ének + zongora, ill. duett éneklése ABC-s hangokkal


Írásbeli gyakorlatok: kétszólamú dallamírás.

 

 

 

 

Hangköz, hangzat felismerés


Hangzó anyagról (lemez v. magnó esetleg CD) történő dallam és ritmus írás

 

 

Közös hangról, zongora + ének


6-8x kell meghallgatni

 

 

pl.: Bartók: Concerto Párok játéka c. tétel kezdete

IV. évfolyamon írásbeli vizsga:

Csak a képesítő írásbeli anyaga

III. hét (10-15. óra)

 

 

Bach: Példatár VII-VIII-IX. fejezet tanult anyagának ismétlése, memoriterek ezekből a részekből ABC-vel + szolmizálva a kidolgozott új recitativio fejbőli megtanulása

Lassus motetták - régiek éneklése - új szöveggel való igényes előadása.

Bach korál ismétlése + egy új megtanulása - quartett ismétlése.

 

 

 

 

Bertalotti: Egy szabadon választott solfeggio

Lassus motetták előadásszerű éneklése.

 

 

Bach korálok előadásszerű ismétlése.

Képesítőre szánt vezénylendő motetták zongorázása, szólamváltásos éneklése.

Új anyag: A növendék koncert tanulása- gyakorlása.

 

Írásbeli gyakorlás: az eddig tanultak alapján hangköz, hangzat, ritmus, kétszólamú diktálás stb., esteleg C-kulcs íratása (csoportfüggő).

Szolmizációs ill. szöveges éneklés 4 db szólamban

 

Az eddig fejlesztett készségekben való jártasság, biztonság megszerzése.

Játékos, lazító feldatok a képesítő dolgozat előtt.

 

 

Blattolási készség fejlesztése idő/anyagismeret tempójának fokozása.

Önbizalom fejlesztése, a többszólamú énekes és hangszeres művek egy utószolmizálása, akkordjainak felismerése, zenei anyagának megértése.

 

IV. hét (15-20. óra)

 

 

Bach: Példatár X., XI., XII. fej. ismétlése+memoriter ABC-s hanggal+szolmizálva.

A tanult rec.-k fejből való előadása.

Bertalotti: önálló választás

Lassus és Bach: többszólamú művek-párok-kvártettek-felkészülés a képesítő vizsgára.

Þzongora+ének

 

zongora+ének ABC-s hangokkal

Zongora+ének: motetták-vezényléshez előkészítésük akkordikusan is.

 

Þduett ABC-s hangokkal

kézcsere a jobb diákoknak

A képesítő vizsga írásbeli anyaga

1.     Hangköz, hangzat-közös hangról 10 db-kottakép+elnevezés

2.     Periódusnyi kétszólamú dallamdiktálás-alterációkkal

3.     Ritmusírás 4 ütemű gyakorlat lejegyzése, 4/4, 6/8, stb. ütemben. Átkötött ritmusérték legyen benne!

4.     Modális skálák 3-4 db

5.     Egyszólamú moduláló dallam diktálása.

 

A képesítő vizsga szóbeli anyaga

A négy évfolyam tanult anyaga alapján.